King Louis XVI – Polychromo & Auqarell
©Monia Schendel

Marie Antoinette
Polychromo & Auqarell
©Monia Schendel

Marie Antoinette and the three old aunts
Polychromo & Auqarell
©Monia Schendel

The Astors Madeleine and John Jacob Astor IV (1912) – Polychromo & Auqarell
©Monia Schendel